تولید کنندگان رشته

مراکز فروش عمده رشته آشی پهن

رشته آشی پهن یکی از فرآورده های ارد ستاره است؛ ارد ستاره نوعی از آرد است که 21 درصد آن را سبوس و مابقی آن را آرد گندم تشکیل می دهد. رشته آشی به دلیل علاقه و تما

بیشتر بخوانید