رشته پلویی مجلسی

فروش رشته پلویی مجلسی در ایران

 رشته یکی از خوشمزه ترین غذاهای ایرانیان به شمار م آید اما یکی از مهم
ترین وسایل در تهیه یک آش خوشمزه رشته مناسب است. رشت خوب نباید آردی شود.
برای اطلاع از

بیشتر بخوانید